Aydınlatma Metni

S.S. YAYIN TÜKETİM KOOPERATİFİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

S.S. YAYIN TÜKETİM KOOPERATİFİ olarak 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla 6698 sayılı kanunda belirtilen 10. Madde veri sahiplerinin aydınlatılması ve veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK Kanunu’na göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan SS Yayın Tüketim Kooperatifi

Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil No:36667 
Mersis No: Vergi Dairesi:0943002569600001 SEĞMENLER 
Vergi Numarası:9430025696 
Merkez Adresi:TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASILAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI, TRT SİTESİ, B BLOK, 2. KAT, NO: 230 ORAN / ÇANKAYA / ANKARA
Telefon:0 312 463 40 88 
Faks:0 (312) 463 41 14 
İnternet Sitesi:www.trtperko.org.tr 
Eposta Adresi:bilgi@trtperko.net 

1 -Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Tarafınıza ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, web sitemizi ziyaretinizde, üyelik işlemlerinde, kredi kullanımı esnasında, emeklilik  veya diğer yardım talep süreçlerinde, kurulacak ticari ilişki esnasında, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, gibi kaynaklardan yazılı, sözlü ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile veya doğrudan sizlerden, açık rızanız veya Kişisel Verilerin korunması Kanunun 5.maddesinde açık şekilde belirtilen diğer veri işleme şartları kapsamında  toplanmakta, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

SS Yayın Tüketim Kooperatifinden hizmet almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda, Kanun’un 5.maddesi 2.fıkrasında ve belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun Meşru Menfaati, Sözleşmenin İfası, Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması sebepleriyle verilerinizi 6698 sayılı kanuna uygun olarak işlemekteyiz.

2-Kişisel Verilerinizin İşleme Amacı

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, SS Yayın Tüketim Kooperatifi Ana Sözleşmesi kapsamında ve 6698 sayılı kanunun 5.ve 6.maddesi gereğince, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, verilerin doğruluğu ve güncelliğin sağlanması amaçlarıyla işlemekteyiz.

3-Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Açık Rıza

Yukarıda ifade edilen ve Kanun’un 5/2 Maddesi’ndeki veri işleme gerekçelerinden birine girmeyen kişisel verileriniz ve kanunun 6/3 maddesi kapsamındaki özel nitelikli kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği Açık Rızanız talep edilecektir.   Açık Rızanızı yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere elektronik ortamda da izin verebilirsiniz.

4-İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amacı

Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verileriniz, S.S YAYIN TÜKETİM KOOPERATİFİ tarafından mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, Yetki Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel kişileri ile hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalardır. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.

5-İlgili Kişinin ‘‘KVKK’’ Kapsamında Yer Alan Hakları

Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca; İlgili kişiler  haklarına ilişkin taleplerini www.trtperko.org.tr  web adresinde yer alan başvuru formu ile veya yazılı olarak ıslak imzalı dilekçe ile şahsen yahut noter aracılığıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından SS Yayın Tüketim Kooperatifine daha önce bildirilen ve SS Yayın Tüketim Kooperatifinin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir şekilde iletebilir. Bu kapsamda ilgili kişilerin;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Hakları bulunmakta olup, Veri Sorumlusu olarak tarafımıza iletilen başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içeresinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, SS Yayın Tüketim Kooperatifi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba,
TRT Perko'ya Hoş Geldiniz!
Nasıl yardımcı olabiliriz?